Ljudets påverkan av avstånd

En sirens ljudstyrka mäts i decibel (dB). Normalt mäts ljudstyrkan på en meters avstånd vilket även angivs i enhetens produktspecifikation, men vad händer när avståndet till en enhet ökar?
Publicerad: 3 januari 2023

I ett specifikt område, måste alla människor ha möjlighet att höra en varnande siren, oberoende av avstånd.

Sireners ljudstyrka mäts vanligtvis en meter framför enheten, nära sirenen är dess ljud som starkast. Naturligt minskas ljudstyrkan desto längre avståndet till en enhet blir. Vid ett långt avstånd kan därför även en kraftfull siren vara svår att höra.

För att säkerställa att en siren hörs ordentligt, måste hänsyn tas till hur mycket sirenens ljudstyrka sjunker i takt med att dess avstånd ökar. Med avståndet i åtanke, kan beslut fattas gällande hur stark siren som behövs, samt hur många enheter ett område behöver för att nå full täckning.

Rekommendationen är även att välja en siren vars ljudstyrka minst är 10 dB över den “normala” bullernivån i området. Följden är, att i stora utrymmen där människor vistas, kan flera sirener med en lägre styrka, vara att föredra framför en stark enhet.

Tabell för ljudets styrka i dB beroende på avstånd

Nedan, visar tabellen tydligt och enkelt hur ljudstyrkan dämpas beroende på dess enhets avstånd.

Notera även, att en siren inte får låta för högt, då det kan vara direkt skadligt för personerna i närheten. En sirens ljudstyrka bör därför om möjligt, vara max 115 dB där människor vistas normalt.

Tabell för ljudets dämpning

Exempel

En siren ska installeras i en kontorslokal där den normala bullernivån är uppmätt till 72 dB. Lokalen är 20 meter lång och bred. Sirenen ska monteras centrerat i taket.

För att täcka hela lokalen samt överrösta den normala bullernivån, bör den siren som installeras ha en ljudstyrka på minst 102 dB (mätt på 1 m).